Įstatai

Agile Lietuva 

ĮSTATAI 

 1. BENDROJI DALIS 
 2. Asociacijos pavadinimas: Agile Lietuva (toliau tekste vadinama Asociacija).  2. Asociacijos buveinė yra nustatoma ir keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.  3. Teisinė forma – asociacija.  
 3. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą.  Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.  
 4. Asociacija yra ne pelno organizacija. Ji negali skirstyti gauto pelno savo nariams.  6. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų  įstatymų, Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas  pareigas, o savo veiklą grindžia šiais įstatais. 
 5. Asociacija Agile Lietuva veikia visoje Lietuvos teritorijoje (šiaurės, pietų, vakarų, rytų ir  vidurio Lietuvoje). 
 6. PAGRINDINIAI ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, TEISĖS IR  PAREIGOS 
 7. Asociacijos veiklos tikslai: 

8.1. Dalinantis patirtimi tobulinti Agile metodų naudojimą Lietuvos kompanijose. 8.2. Populiarinti Asociacijos Agile Lietuva vardą Lietuvoje ir užsienio šalyse. 8.3. Skatinti nuolatinį Asociacijos Agile Lietuva narių profesinį tobulėjimą ir padėti jiems to  siekti. 

8.4. Vienyti Asociacijos Agile Lietuva narius, skatinti narių tarpusavio bendradarbiavimą,  atstovauti narių interesus. 

8.5. Skatinti tarptautinį Agile specialistų bendradarbiavimą, palaikyti ir plėsti ryšius su  giminingomis užsienio šalių organizacijomis. 

8.6. Vykdyti kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams.   

 1. Asociacijos funkcijos ir uždaviniai:  

9.1. Organizuoti konferencijas, narių susitikimus, seminarus, kursus bei kitus su mokymu ir  Agile metodų naudojimo skatinimu susijusius renginius ir veiklas.  

9.2. Ruošti arba dalyvauti ruošiant įstatymų, normatyvinių aktų ar kitų dokumentų,  reglamentuojančių projektų veiklą ir vystymą.  

9.3. Atstovauti Asociacijos interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio  organizacijose, bei kitose Asociacijos interesus liečiančiose įstaigose bei srityse. 9.4. Esant poreikiui, skleisti informaciją apie Asociacijos ir jos narių veiklą susijusią su  Asociacijos veiklos tikslais ir funkcijomis.

 1. Asociacijos veiklos rūšys: 

18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 

18.1 Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos 

18.11 Laikraščių spausdinimas 

18.12 Kitas spausdinimas 

18.13 Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla 

18.14 Įrišimas ir susijusios paslaugos 

18.20 Įrašytų laikmenų tiražavimas 

58 Leidybinė veikla 

58.1 Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla 58.11 Knygų leidyba 

58.12 Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba 

58.13 Laikraščių leidyba 

58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 

58.19 Kita leidyba 

58.2 Programinės įrangos leidyba 

58.21 Kompiuterinių žaidimų leidyba 

58.29 Kita programinės įrangos leidyba 

59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir  muzikos įrašų leidybos veikla 

59.1 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla 59.11 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba 59.12 Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis  apipavidalinimas 

59.13 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas 59.14 Kino filmų rodymas 

59.20 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 

62.0 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 62.01 Kompiuterių programavimo veikla 

62.02 Kompiuterių konsultacinė veikla 

62.03 Kompiuterinės įrangos tvarkyba 

62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla 63 Informacinių paslaugų veikla 

63.1 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi  veikla; interneto vartų paslaugų veikla 

63.11 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi  veikla 

63.12 Interneto vartų paslaugų veikla 

63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla 70.10 Pagrindinių buveinių veikla 

70.2 Konsultacinė valdymo veikla 

70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 

70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 

72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 

72.1 Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.11 Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19 Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.19.10 Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 

72.19.20 Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 

72.19.30 Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 

72.19.40 Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 

72.19.50 Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 

72.2 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20.10 Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 

72.20.20 Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 

72.20.30 Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 

73 Reklama ir rinkos tyrimas 

73.1 Reklama 

73.11 Reklamos agentūrų veikla 

73.12 Atstovavimas žiniasklaidai 

73.20 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 

74.20 Fotografavimo veikla 

74.30 Vertimo raštu ir žodžiu veikla 

74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla 78 Įdarbinimo veikla 

78.10 Įdarbinimo agentūrų veikla 

78.20 Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla 

78.30 Kitas darbo jėgos teikimas 

82 Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla 82.1 Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla 

82.11 Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla 

82.19 Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų  paslaugų veikla 

82.20 Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla 

82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas 

82.9 Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla 

82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla 

94 Narystės organizacijų veikla 

94.1 Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla 94.11 Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla 

94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla 

94.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla 

  

 1. Asociacijos teisės ir pareigos:  

11.1. Įstatuose numatytai veiklai vystyti Asociacija gali:  

11.1.1. Turėti atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose;  

11.1.2. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;  

11.1.3. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;  

11.1.4. Steigti įmones ir organizacijas;  

11.1.5. Steigti visuomenės informavimo priemones; 

11.1.6. Jungtis į asociacijų sąjungą ir išstoti iš jos;  

11.1.7. Stoti į tarptautines organizacijas;  

11.1.8. Dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse programose;  

11.1.9. Gauti ir teikti paramą.  

11.2. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės  institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.  

III. ASOCIACIJOS NARIAI. TEISĖS IR PAREIGOS  

 1. Asociacijos narių teisės ir pareigos:  

12.1. Nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų ir Asociacijos etikos kodekso.  12.2. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas. Su šiuo sąrašu  turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.  

12.3. Asociacijos narys turi teisę:  

12.3.1. dalyvauti Asociacijos veikloje;  

12.3.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir jos sukaupta informacija;  12.3.3. balsuoti, rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo ir kitas organizacines  Asociacijos struktūras;  

12.3.4. išstoti iš Asociacijos;  

12.3.5. jeigu nario teisės ar teisėti interesai Asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti  juos teismine tvarka.  

12.4. Asociacijos narys turi šias pareigas:  

12.4.1. laikytis Asociacijos įstatų;  

12.4.2. laikytis etikos kodekso ir profesinio elgesio standartų;  

12.4.3. vykdyti visuotinio Asociacijos susirinkimo ir valdybos nutarimus;  12.4.4. laiku mokėti metinį nario mokestį;  

12.4.5. vykdyti Asociacijos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus.  

 1. Priėmimo į Asociacijos narius tvarka. 

13.1. Asociacijos nariu gali būti tik fizinis asmuo.  

13.2. Fizinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi užpildyti stojimo anketą ir, gavus  Asociacijos valdybos patvirtinimą, sumokėti stojimo ir metinį nario mokesčius. Šiuos mokesčius  už fizinį asmenį gali sumokėti juridinis asmuo, mokėjimo dokumentuose nurodęs atitinkamą  mokėjimo pagrindą; 

 1. Garbės nariai.  

14.1. Asociacija gali turėti garbės narių.  

14.2. Garbės nariais gali būti tik fiziniai asmenys.  

14.3. Garbės nario statusas suteikiamas valdybos sprendimu išskirtiniais  

atvejais už ypatingus nuopelnus Asociacijai arba aktyvią veiklą susijusią su Asociacijos veiklos  tikslais ir uždaviniais. 

14.4. Garbės nario statusas gali būti panaikintas valdybos sprendimu.  

14.5. Asociacijos garbės nariai gali dalyvauti Asociacijos veikloje nemokėdami nario  mokesčio. 

 1. Pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka. 

15.1. Jei Asociacijos nario veikla prieštarauja Asociacijos įstatams ir / ar jis nevykdo savo, kaip  Asociacijos nario, įsipareigojimų, valdybos sprendimu, jis gali būti pašalintas iš Asociacijos narių.  

 1. ORGANAI IR VALDYMO ORGANAI  
 2. Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas, o Asociacijos valdymo organai – valdyba ir prezidentas. 
 3. Visuotinis narių susirinkimas (toliau tekste – Susirinkimas) yra aukščiausias Asociacijos  organas.  

17.1. Susirinkimo kompetencijai priklauso:  

17.1.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus; 

17.1.2. nustatyti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius; 

17.1.3. nustatyti valdybos kompetenciją, formavimo tvarką, rinkti jos narius ir juos atšaukti; 17.1.4. rinkti ir atšaukti Asociacijos prezidentą; 

17.1.5. tvirtinti metines finansines ataskaitas ir revizoriaus ataskaitą;  

17.1.6. tvirtinti stojamųjų ir kasmetinių nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką (atskiru  dokumentu);  

17.1.7. priimti sprendimus steigti Asociacijai priklausančias įmones, filialus, visuomenines informavimo priemones;  

17.1.8. reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;  

17.1.9. priimti sprendimus dėl stojimo į tarptautines organizacijas.  

18.2. Susirinkimas turi būti sušauktas bent vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius, pasibaigus finansiniams metams. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to  reikalauja ne mažiau kaip 1/5 (viena penktoji) Asociacijos narių, valdyba jos priimtu nutarimu  arba auditorius.  

18.3. Asociacijos nariai turi būti informuojami apie Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę raštu  arba elektroniniu paštu (kai yra įmanoma užtikrinti teksto apsaugą ir identifikuoti siuntėją) ne  vėliau kaip prieš savaitę iki Susirinkimo pradžios.  

18.4. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių.  18.5. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos  narių. Susirinkimo sprendimas, išskyrus šios dalies 17.1.1. ir 17.1.8. punktuose nurodytus  sprendimus, o taip pat sprendimus, priimamus renkant valdybos narius, laikomas priimtu, kai už  jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys,  balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais  asmenimis). Šios dalies 17.1.1. ir 17.1.8. punktuose nurodytiems susirinkimo sprendimams  priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių  balsų. Kiekvienas narys, dalyvaujantis susirinkime, nesvarbu, koks jo ar jo atstovaujamo  Asociacijos nario įnašų dydis, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą, išskyrus kai balsuojama  už valdybos narius. 

18.6. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis  susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais  nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.  

 1. Valdyba. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni)  nariai. Asociacijos prezidentas yra valdybos narys.

19.1. Valdybos narius renka visuotinis susirinkimas 1 (vieneriems) metams. Renkant valdybos  narius, kiekvienas balso teisę turintis Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į  valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo  nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiausiai  balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, yra daugiau negu  laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu Asociacijos nariai turi  galimybę balsuoti tik už vieną iš kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių. Valdyba iš savo  narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininku gali būti ir Prezidentas. 

19.2. Valdybos narių įgaliojimų suteikimas, veikimas ir jų praradimas:  

19.2.1. Valdybos narių įgaliojimai galioja iki bus išrinkta ir Juridinių registrų centre įregistruota  nauja valdyba.  

19.2.2. Valdybos narys gali atsistatydinti iš Valdybos, apie tai raštu informavęs Asociacijos  prezidentą prieš septynias dienas. 

19.2.3. Jei valdybos narys pašalinamas iš Asociacijos narių, jis automatiškai atšaukiamas ir iš  valdybos.  

19.3. Valdybos nariai valdyboje dirba be atlygio.  

19.4. Valdyba vykdo visas Asociacijos kolegialaus valdymo organo funkcijas, valdyba taip pat  vykdo įstatuose ar norminiuose teisės aktuose nurodytas funkcijas, kurios priskirtos asociacijos  (Asociacijos) valdymo organo kompetencijai, nenurodant kuris – vienasmenis ar kolegialus – valdymo organas vykdo šias funkcijas. Tas funkcijas, kurios remiantis šiais įstatais priskirtos  vienasmeniam Asociacijos valdymo organui (Prezidentui), bei tas funkcijas, kurios sutinkamai su  norminių teisės aktų reikalavimais turi būti vykdomos vienasmenio Asociacijos valdymo organo,  vykdo Prezidentas. Valdyba vykdo šias funkcijas:  

19.4.1. nustato Asociacijos veiklos strategiją ir programą; 

19.4.2. nustato Asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;  

19.4.3. skiria arba renka darbuotojus, nustato jiems atlyginimą (jeigu su jais sudaroma darbo  sutartis), atšaukia juos iš pareigų;  

19.4.4. priima sprendimus dėl Asociacijos partnerystės/narystės kituose juridiniuose asmenyse; 19.4.5. tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atleidžia Asociacijos filialų vadovus ir  nustato jų pareiginius atlyginimus (jei su jais sudaroma darbo sutartis);  

19.4.6. skirsto Asociacijos lėšas; 

19.4.7. sprendžia susirinkimo nutarimuose numatytus klausimus;  

19.4.8. tvirtina į Asociaciją stojančių narių kandidatūras; 

19.4.10. sprendžia visus kitus klausimus, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir šių įstatų  priskiriamus jos kompetencijai.  

19.5. Valdyba priima sprendimus posėdžiuose. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi  valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2 (du) valdybos nariai. Valdybos posėdžiuose  pirmininkauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininko pavedimu valdybos posėdžius gali  organizuoti bet kuris valdybos narys. Apie valdybos posėdį valdybos nariams turi būti pranešta  raštu (laišku, faksu arba elektroniniu paštu, kai yra įmanoma užtikrinti teksto apsaugą ir  identifikuoti siuntėją) nurodant posėdžio datą, vietą laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 7  (septynias) dienas iki posėdžio. Jeigu visi valdybos nariai raštu (laišku, faksu arba el. paštu)  išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti. 

19.6. Valdybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip ½ (viena antroji)  valdybos narių. Valdybos nutarimas laikomas priimtu, kai „už“ jį gauta daugiau valdybos narių  balsų nei „prieš“. Valdybos nariai balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais valdybos nariais. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jeigu  balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.  

19.7. Valdybos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis  tiesiogiai nedalyvaujant posėdyje. Valdybos nariai sprendimus gali priimti apklausos būdu raštu,  jeigu nė vienas valdybos narys tam neprieštarauja.  

19.8. Visi valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos nariai už savo veiksmus atsako įstatymų  nustatyta tvarka. 

  

 1. Prezidentas  

20.1. Asociacijos veiklą organizuoja ir jai vadovauja vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Prezidentu negali būti asmuo, kuriam įstatymų draudžiama eiti šias pareigas.  20.2. Prezidentą iš valdybos narių 1 (vieneriems) metams renka visuotinis narių susirinkimas. 20.3. Savo veikloje Prezidentas vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais,  susirinkimo nutarimais, valdybos sprendimais.  

20.4. Prezidentas veikia Asociacijos vardu – Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja  Asociacijos interesus Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, teisme arbitraže  bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.  

20.5. Prezidentas vykdo šiuose įstatuose numatytas funkcijas. Prezidentas taip pat vykdo visas  funkcijas, kurios, sutinkamai su norminių teisės aktų reikalavimais, pavestos vienasmeniam  asociacijos (Asociacijos) valdymo organui. Tame tarpe Prezidentas yra atsakingas už:  20.5.1. Asociacijos veiklos organizavimą ir tikslų įgyvendinimą;  

20.5.2. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos rengimą;  

20.5.3. Susirinkimų organizavimą;  

20.5.4. Informacijos ir dokumentų teikimą susirinkimui ir valdybai;  

20.5.5. Asociacijos dokumentų ir duomenų teikimą juridinių asmenų registrui;  20.5.6. viešą informacijos skelbimą įstatymų numatyta tvarka;  

20.5.7. informacijos teikimą Asociacijos nariams;  

20.5.8. kitų valdybos pavestų funkcijų vykdymą;  

20.5.9. savo, kaip Prezidento, pareigų, numatytų kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose,  vykdymą.  

20.5. Prezidentas už savo veiksmus atsako įstatymuose nustatyta tvarka.  

20.6. Prezidentas kasmet, bet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio Susirinkimo, turi parengti ir pateikti valdybai  susipažinti bei susirinkimui patvirtinti praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita  yra vieša, Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:  

20.6.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;  20.6.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;  

20.6.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;  

20.6.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;  20.6.5. kita informacija, kurią nustato valdyba.  

 1. KITOS NUOSTATOS  
 2. Filialų steigimo bei likvidavimo tvarka.  

21.1. Asociacija turi teisę steigti filialus. Sprendimus steigti ar likviduoti filialą priima visuotinis  susirinkimas.  

21.2. Filialas yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir  naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas veikia pagal Asociacijos įstatus ir  visuotinio susirinkimo suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo nuostatuose.  

 1. Turto bei lėšų šaltiniai.  

22.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir  kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, įsigytas iš teisėtų lėšų šaltinių.  22.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:  

22.2.1. narių stojamieji įnašai, kasmetiniai narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;  22.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;  

22.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;  22.2.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;  

22.2.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;  

22.2.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;  

22.2.7. parama, skiriama Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinių ar juridinių asmenų;  22.2.8. pajamos iš įstatymų nedraudžiamos ūkinės komercinės veiklos, kuri neprieštarauja šiems  įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.  

 1. Finansinės veiklos kontrolė.  

23.1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolė atliekama audito būdu. Auditas inicijuojamas  nusprendus Valdybai arba visuotiniam narių susirinkimui. Auditas atliekamas Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 1. Asociacijos veiklos terminai ir Finansinių metų pradžios ir pabaigos datos.  24.1. Asociacijos veikla neterminuota.  

24.2. Finansinių metų pradžios ir pabaigos datos yra kalendorinių metų pradžios ir pabaigos  datos.  

 1. Asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka.  

25.1. Reorganizavimas  

25.1.1. Asociacija reorganizuojama visuotinio susirinkimo nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti šiais būdais:  

25.1.2. jungiant su kitomis asociacijomis;  

25.1.3. skaidant į kelias asociacijas. 

25.1.4. Reorganizuojant Asociaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki  visuotinio narių susirinkimo turi pateikti revizorius.  

25.1.5. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo  veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių  susirinkimas. Reorganizuojant Asociaciją suformuotos asociacijos registruojamos įstatymų  nustatyta tvarka.  

25.2. Likvidavimas  

25.2.1. Asociacijos likvidavimo pagrindu gali būti:  

25.2.2. visuotinio narių susirinkimo nutarimas;  

25.2.3. teismo sprendimas likviduoti Asociaciją.  

25.2.4. Organas ar institucija, nutarusi likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo  įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Kai Asociacija  likviduojama 5.2.2. punkte nurodytu atveju, likvidatorių skiria ir įgaliojimus jam suteikia  Asociacijos valdyba. Paskyrus likvidatorių, Asociacija įgyja likviduojamos Asociacijos statusą.  Valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.  25.2.5. Apie Asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą turi būti viešai paskelbta informacinėse  priemonėse. 

25.2.6. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti  Asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam rejestro tvarkytojui.  

25.2.7. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, naudojamos valdymo  organo, priėmusio sprendimą likviduoti Asociaciją, nustatyta tvarka. Jos nariams gali būti  grąžinami tik stojamieji įnašai.  

Įstatai pasirašyti 2012 m. vasario mėn. 22 d. 

Asociacijos steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo 

Vaidas Adomauskas