Narystė

Narystė

Norite tapti aktyviu asociacijos nariu?

Tam reikia užpildyti narystės formą, o asociacijos valdybai ją patvirtinus, reikės susimokėti stojimo ir narystės mokesčius.

Ką gali daryti asociacijos narys?

Asociacijos nariai gali dalyvauti visuotiniame asociacijos susirinkime. Toliau pateikiama informacija iš asociacijos įstatų:

  1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau tekste – Susirinkimas) yra aukščiausias Asociacijos organas.

17.1. Susirinkimo kompetencijai priklauso:

17.1.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;

17.1.2. nustatyti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

17.1.3. nustatyti valdybos kompetenciją, formavimo tvarką, rinkti jos narius ir juos atšaukti;

17.1.4. rinkti ir atšaukti Asociacijos prezidentą;

17.1.5. tvirtinti metines finansines ataskaitas ir revizoriaus ataskaitą;

17.1.6. tvirtinti stojamųjų ir kasmetinių nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką (atskiru dokumentu);

17.1.7. priimti sprendimus steigti Asociacijai priklausančias įmones, filialus, visuomenines informavimo priemones;

17.1.8. reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;

17.1.9. priimti sprendimus dėl stojimo į tarptautines organizacijas.

18.2. Susirinkimas turi būti sušauktas bent vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius, pasibaigus finansiniams metams. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 (viena penktoji) Asociacijos narių, valdyba jos priimtu nutarimu arba auditorius.

18.3. Asociacijos nariai turi būti informuojami apie Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę raštu arba elektroniniu paštu (kai yra įmanoma užtikrinti teksto apsaugą ir identifikuoti siuntėją) ne vėliau kaip prieš savaitę iki Susirinkimo pradžios.

18.4. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių.

18.5. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Susirinkimo sprendimas, išskyrus šios dalies 17.1.1. ir 17.1.8. punktuose nurodytus sprendimus, o taip pat sprendimus, priimamus renkant valdybos narius, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šios dalies 17.1.1. ir 17.1.8. punktuose nurodytiems susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Kiekvienas narys, dalyvaujantis susirinkime, nesvarbu, koks jo ar jo atstovaujamo Asociacijos nario įnašų dydis, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą, išskyrus kai balsuojama už valdybos narius.

18.6. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

III ASOCIACIJOS NARIAI. TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Asociacijos narių teisės ir pareigos:

12.1. Nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų ir Asociacijos etikos kodekso.

12.2. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

12.3. Asociacijos narys turi teisę:

12.3.1. dalyvauti Asociacijos veikloje;

12.3.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir jos sukaupta informacija;

12.3.3. balsuoti, rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo ir kitas organizacines Asociacijos struktūras;

12.3.4. išstoti iš Asociacijos;

12.3.5. jeigu nario teisės ar teisėti interesai Asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.

12.4. Asociacijos narys turi šias pareigas:

12.4.1. laikytis Asociacijos įstatų;

12.4.2. laikytis etikos kodekso ir profesinio elgesio standartų;

12.4.3. vykdyti visuotinio Asociacijos susirinkimo ir valdybos nutarimus;

12.4.4. laiku mokėti metinį nario mokestį;

12.4.5. vykdyti Asociacijos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus.

  1. Priėmimo į Asociacijos narius tvarka.

13.1. Asociacijos nariu gali būti tik fizinis asmuo.

13.2. Fizinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi užpildyti stojimo anketą ir, gavus Asociacijos valdybos patvirtinimą, sumokėti stojimo ir metinį nario mokesčius. Šiuos mokesčius už fizinį asmenį gali sumokėti juridinis asmuo, mokėjimo dokumentuose nurodęs atitinkamą mokėjimo pagrindą;

Norite tiesiog dalyvauti?

  1. Prisijunkite prie atviros visiems elektroninio pašto konferencijos: http://groups.google.com/group/AgileLietuva. Joje skelbiame Agile Lietuvos naujienas ir diskutuojame Jums rūpimomis temomis.
  2. Dalyvaukite nemokamuose kasmėnesiniuose Agile ir Scrum naudotojų susitikimuose, kriuose dalinamės patirtimi ir mokomės vieni iš kitų. Susitikimai organizuojami atviros erdvės (diskusijų pagal dominančias temas) principu. Juos skelbiame http://www.agile.lt tinklaraštyje ir elektroninio pašto konferencijoje.

Norite dalintis savo patirtimi?

  1. Prisijunkite prie asociacijos organizuojamų renginių pranešėjų. Pvz. galite pravesti praktines dirbtuves per Agile naudotojų susitikimus (meet-ups) arba sudalyvauti Agile dienoje ar ture.
  2. Prisijunkite prie asociacijos organizatorių būrio – sekite agile.lt naujienas ir nedvejodami registruokitės į savanorių būrį.